Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • У матеріалах статті не містяться відомості, заборонені до опублікування згідно чинного законодавства України, і тому стаття може бути розміщена у відкритому доступі.
 • Авторські права на твір не передавались раніше та не будуть передаватись у майбутньому третім особам. Конфлікту між авторами немає (якщо кілька авторів)
 • У статті не порушено права інтелектуальної власності інших осіб.
 • Cтаття не містить плагіату і не порушує авторських прав третіх сторін.
 • Автори згодні на публікацію свого матеріалу на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Керівництво для авторів

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСУ

В ЖУРНАЛІ ADVANCED LINGUISTICS

 

І. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

 • Мова рукопису: українська, англійська (приймається або американський, або британський варіанти, але не суміш двох), німецька або французька.
 • Об’єм рукопису – від 16 000 до 20 000 знаків з пробілами.
 • Рукописи повинні бути підготовані у текстовому редакторі Microsoft Word у форматі *.DOC або *.DOCX і подаватись он-лайн через сайт видання http://al.fl.kpi.ua/. Редактори залишають за собою право редагувати чи іншим чином змінювати подані матеріали, але автори перед публікацією отримують правки на затвердження.
 • Розмір сторінки: A4, усі поля – 2 см, без верхніх і нижніх колонтитулів, виносок і нумерації.
 • Шрифт – Times New Roman, звичайний, рядки без переносів.
 • Форматування абзаців:

– вирівнювання – по ширині;

– міжрядковий інтервал – одинарний;

– відступ першого рядка – 1 см;

– інтервал між абзацами – 0 см.

 

ІІ. СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ РУКОПИСУ

 • УДК – ліворуч, 10 пт.
 • Ім’я автора (напівжирним, вирівнювання по лівому краю, 10 пт).
 • Науковий ступінь, наукове звання, посада (вирівнювання по лівому краю, 10 пт).
 • Місце роботи: назва, адреса (вирівнювання по лівому краю, 10 пт).
 • ORCID ID.
 • E-mail (вирівнювання по лівому краю, курсивом, 10 пт).
 • Заголовок (напівжирним, ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ, абзац без відступу, відцентрований, 12 пт). Заголовок повинен бути лаконічним та інформативним. Заголовки часто використовуються електронними пошуковими системами. За можливості уникайте скорочень і формул. Довжина заголовка не повинна перевищувати 12 слів.
 • Анотація (напівжирним, 10 пт). Після слова «Анотація» в цьому ж рядку подається текст анотації (без виділення, вирівнювання по ширині, 10 пт). Анотація повинна бути стислою та інформативною (не менше 1800 знаків). В анотації необхідно стисло описати мету дослідження, основні результати і висновки виконаної роботи. Анотація подається мовою статті.
 • Ключові слова (напівжирним, 10 пт). Після фрази «Ключові слова» в цьому ж рядку пишуться власне ключові слова, від 5 до 10 слів через крапку з комою (вирівнювання по ширині, абзацні відступи справа і зліва – 1 см, 10 пт).
 • Основний текст рукопису (12 пт). Основний текст статті повинен бути чітко структурованим, з окремо виділеними і пронумерованими розділами. Розділи нумеруються у межах статті послідовно арабськими цифрами, наприклад: 1., 2. тощо. Підрозділи нумеруються у межах розділів, наприклад: 1.1, 1.1.1, 1.1.2; 1.2 тощо. Назви розділів пишуться напівжирним, ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ; назви підрозділів – напівжирним, малими літерами. Увага! Для назв розділів та підрозділів використовуйте окреме форматування абзаців – інтервал між абзацами: до – 14 пт, після – 12 пт; шрифт 12 пт, вирівнювання по лівому краю.
 • Після основного тексту подаються:

- інформація про спонсорів і подяка (за наявності),

- список літератури,

- додатки (за наявності),

- анотація (мовою, відмінною від мови статті) та ключові слова.

Увага! Вищезазначені елементи не входять в нумерацію розділів.

 

ОСНОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

Основний текст статті (12 пт) повинен складатись з таких частин:

1. ВСТУП (Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Мета статті.)

2. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ (за наявності)

3. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

4. РЕЗУЛЬТАТИ Й ОБГОВОРЕННЯ

5. ВИСНОВКИ І НАПРЯМИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


Важливо!

-          Використовуйте окреме форматування абзаців – інтервал між абзацами: до – 14 пт, після – 12 пт; шрифт напівжирний, 12 пт, вирівнювання по лівому краю.

-          Цитати у тексті повинні подаватись у відповідності стилю оформлення посилань American Psychological Association (APA). Текстові цитати повинні оформлюватись як вставні конструкції і включати в себе ім’я автора, рік публікації, сторінку з джерела посилання. Наприклад:

Студенти часто стикаються з труднощами у користуванні стилем APA (Jones, 1998, p. 199).

Або:

Jones (1998) зазначав, що “студенти часто стикаються з труднощами у користуванні стилем APA style” (p. 199).

-          Необхідно чітко диференціювати тире (–) та дефіс (-).

-          Для статей англійською або німецькою мовами використовуються звичайні лапки “ ”; для статей українською мовою – кутові лапки « ».

-          Ілюстративний матеріал друкувати курсивом, аналізовані одиниці – напівжирним курсивом.

-          У тексті можна використовувати лише вбудовані графічні елементи у форматах *.JPEG або *.JPG. Дозволяється використовувати лише графічні елементи високої якості, створені у графічних редакторах. Забороняється використання відсканованих графічних елементів, намальованих вручну олівцем або ручкою.

-          Забороняється надмірне використання таблиць. Таблиці повинні подаватись лише за необхідності і у невеликій кількості. Таблиці повинні мати послідовну нумерацію в межах статті.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПОНСОРІВ І ПОДЯКА

Інформацію про спонсорів або Подяку необхідно розміщувати після основного тексту перед списком літератури. Вкажіть гранти або іншу фінансову підтримку (і, якщо необхідно, її джерело), які були використані в ході вашого дослідження. Потім вкажіть колег, які допомагали у проведенні дослідження або написанні рукопису. Якщо у статті кілька співавторів, які брали участь у роботі на рівних правах, то в цій частині також зазначте будь-які домовленості стосовно авторства. В кінці цього пункту подякуйте за особисту допомогу – наприклад, у підготовці рукопису.

ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ

 • Список літератури необхідно оформлювати відповідно до вимог стилю цитування APA (http://www.apastyle.org/), у якому всі назви використаних джерел кирилицею транслітеруються латинськими літерами і перекладаються англійською мовою.
 • Використовуйте он-лайн конвертер для створення списку літератури за стандартом APA : http://apareferencing.ukessays.com/generator/.
 • Підзаголовок «СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ» (напівжирним, ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ, 12 пт, вирівнювання по лівому краю. Увага! використовуйте окреме форматування абзаців – інтервал між абзацами: до – 14 пт, після – 12 пт).
 • Список літератури (розмір шрифту – 10 пт).
 • Рекомендується включати у список літератури не більше 30 джерел. Мова викладу тексту кожного джерела повинна вказуватись в дужках, наприклад: (мова оригіналу – українська) або (мова оригіналу – англійська).
 • Обов’язково потрібно вказувати ідентифікатори DOI для всіх процитованих джерел, для яких вони існують.

DOI (Digital Object Identifier – Цифровий ідентифікатор об’єкта) – це унікальна послідовність літер, цифр і символів, закріплених за опублікованою роботою для визначення її вмісту і надання постійного посилання на її розміщення в мережі Інтернет. DOI, як правило, розміщується на першій сторінці електронного документа поруч з інформацією про авторські права і на початковій сторінці документа в базі даних. DOI розміщується в кінці посилання. В кінці не треба ставити крапку. Наприклад: Author, A. A., & Author, B. B. (Year of publication). Title of article. Title of Journal, volume(number), page range. doi:0000000/000000000000 or http://dx.doi.org/10.0000/0000

ПРИМІТКА: Якщо стаття подається українською мовою, необхідно надати два списки літератури – один з підзаголовком “СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ” (назва кожного джерела подається мовою оригіналу), та інший – з підзаголовком “REFERENCES” (в якому всі назви статей і книжок кирилицею транслітеруються латинськими літерами і перекладаються англійською мовою).

ДОДАТОК

У додатку (за наявності, розмір шрифту – 10 пт) подається інформація, яка не є ключовою для пояснення суті дослідження, але містить дані, що підтверджують проведену аналітичну роботу (особливо це стосується повторюваної або місткої інформації), надають обґрунтування висновкам або дотичним твердженням. Іноді уривки з цієї підтверджуючої інформації (наприклад, частина набору даних) можуть бути розміщені в тексті, але повна інформація (тобто, повний набір даних) має бути подана в додатках. Приклади інформації, яка може подаватись в додатках – рисунки, таблиці, графіки, статистичні дані, дані опитувань, записи інтерв’ю, довгі записи рівнянь, карти, малюнки, листи, технічні дані, інформація про комп’ютерну програму тощо. Кожен додаток має бути помічений літерою або, якщо необхідно, літерою та цифрою, наприклад: Додаток A, Додаток B, Додаток B1, Додаток B2, Додаток C тощо. Порядок розміщення додатків обумовлюється порядком їх згадки у тексті рукопису. Необхідно надати посилання у тексті роботи на кожен додаток, наприклад: Щоб переглянути дані по впевненості у собі студентів, див. Додаток B або Додаток C містить дані щодо рівня впевненості у собі студентів.

АНОТАЦІЯ І КЛЮЧОВІ СЛОВА

Ім’я та прізвище автора (транслітерація), назва статті (шрифт 10 пт): для статей українською мовою подається анотація англійською мовою (200-250 слів); для статей англійською мовою – українською мовою (200-250 слів); для статей німецькою мовою – українською (100-150 слів) та англійською мовами (200-250 слів).

Рекомендується в анотації уникати зайвих фраз, докладних описів, копіювання фраз зі статті, введення абревіатур, скорочення і посилання на джерела. Текст анотації не слід розбивати на абзаци.

Ключові слова розділяються крапкою з комою.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.