Про журнал

Advanced Linguistics – міжнародний з відкритим доступом журнал, який дотримується політики подвійного внутрішнього рецензування та приймає до друку рукописи (статті, рецензії, відгуки тощо), що відображають актуальні теоретичні й практичні аспекти лінгвістики, а також питання методики навчання іноземних мов і перекладу.

Основні галузі дослідження включають, але не обмежуються такими сферами:

 • загальне мовознавство,
 • соціолінгвістика,
 • прагмалінгвістика,
 • когнітивна лінгвістика,
 • психолінгвістика,
 • лінгвістика тексту,
 • літературознавство,
 • етнолінгвістика,
 • лінгвістична антропологія,
 • корпусна лінгвістика,
 • контрастивна лінгвістика,
 • обчислювальна лінгвістика,
 • лінгвокультурологія,
 • літературознавство,
 • теорія і практика перекладу,
 • методика викладання іноземних мов та перекладу.

ПРОЦЕС РЕЦЕНЗУВАННЯ

Загальні положення

Усі статті, що надходять до редакції, проходять процедуру рецензування, яка націлена на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті та передбачає всебічний аналіз переваг та недоліків матеріалів статті. До друку приймаються неопубліковані раніше матеріали, які відповідають тематиці збірника, зокрема, питання новітніх методів викладання гуманітарних і суспільних дисциплін у вищій школі, запровадження інформаційно-комунікаційних технології в освіті, що призводить до підвищення ефективності навчально-виховного процесу

Наукова стаття містить виклад проміжних або кінцевих результатів наукового дослідження, висвітлює конкретне окреме питання за темою дисертації чи наукового дослідження, фіксує науковий пріоритет автора, робить її матеріал надбанням фахівців.

Окремо враховується ступінь відповідності статті, що надійшла до редакції, вимогам до підготовки рукописів до видання у журналі Advanced Linguistics.

Процес рецензування здійснюється членами редколегії та незалежними експертами з відповідних галузей. Процедура рецензування у більшості випадків є анонімною для рецензента та для автора.

Рецензенти оцінюють теоретико-методологічний рівень статті, її практичну цінність та наукову значущість. Окрім того, визначається відповідність статті принципам етики у наукових публікаціях та надаються рекомендації щодо усунення випадків їх порушення.

Статті членів редакційної колегії проходять стандартну процедуру зовнішнього незалежного рецензування, організованого головним редактором. Члени редакційної колегії не беруть участі у розгляді власних рукописів.

Усі статті проходять перевірку на плагіат спеціальними програмами.

Рецензування відбувається відповідно до принципу конфіденційності, що полягає у нерозголошенні інформації, яка стосується усіх етапів рецензування, зауважень та рішення щодо опублікування статті. Винятком є необхідність спеціальної консультації іншого фахівця відповідної галузі, на що потрібен дозвіл редколегії. Автору наукового твору надається можливість ознайомитися з текстом рецензії, зокрема, якщо він не згоден з висновками експерта. 

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗУВАННЯ РУКОПИСІВ

Автор надає до редакції статтю, яка відповідає Вимогам до публікацій у журналі Advanced Linguistics. Рукописи, які не відповідають означеним Вимогам, не розглядаються.

 1. Головним редактором призначається рецензент  за профілем дослідження. Рецензентом може бути як член редколегії, так і спеціально запрошений фахівець відповідної галузі знань.
 2. За рішенням Головного редактора журналу окремі статті видатних вчених, а також спеціально запрошені статті можуть бути звільнені від стандартної процедури рецензування. 
 3. У разі відсутності конфлікту інтересів та відповідності кваліфікації рецензента напряму дослідження автора, рецензент робить висновок про науковий рівень статті та надає рекомендацію до друку статті, заповнивши спеціально розроблений формуляр.
 4. Строк розгляду статті – до 90 днів.
 5. У разі наявності будь-яких конкуруючих інтересів, головним редактором призначається інший експерт.
 6. Рецензування проводиться у більшості випадків конфіденційно за принципами double-blind рецензування (двостороннє "сліпе" рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного). Для всіх статей, що надаються на рецензування, визначається ступінь унікальності авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення. Цитування допускається в обсязі, який не перевищує 15% від загального об’єму статті. Таким чином, унікальність має бути не меншою 85%.
 7. Після остаточного аналізу статті, рецензент надає рекомендації автору (публікувати статтю без змін; внести незначні зміни; внести значні зміни; відхилити статтю), про що відповідальний секретар повідомляє автору електронною поштою.
 8. У разі виявлення зауважень, стаття направляється автору на доопрацювання. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення й підготовки висновку про можливість публікації. Датою прийняття статті до друку вважається дата отримання редакцією позитивного висновку рецензента (або рішення редакційної колегії) щодо доцільності й можливості опублікування статті. 
 9. У разі непогодження з думкою рецензента, автор статті має право надати аргументовану відповідь у редакцію журналу. У такому разі стаття розглядається на засіданні робочої групи редакційної колегії та буде направлена на додаткове рецензування іншим фахівцем.  Редакційна колегія залишає за собою право відхилення статей у разі неспроможності або небажання автора врахувати побажання та зауваження рецензентів. На вимогу рецензента редакційна колегія може надати статтю іншому рецензенту з обов’язковим дотриманням принципів double-blind рецензування.
 10. Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації приймається Головним редактором (або, за його дорученням – членом редакційної колегії), а за необхідності – засіданням редакційної колегії в цілому. Після прийняття рішення про прийняття статті до друку, відповідальний секретар повідомляє про це автору та вказує очікуваний термін публікації.
 11. Кінцеве рішення про склад друкованих статей видання затверджується протоколом засідання Вченої ради Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", про що робиться відповідна відмітка на останній сторінці журналу
 12. Затверджена до публікації стаття надається технічному редактору. Незначні правки стилістичного або формального характеру, які не порушують змісту статті, вносяться технічним редактором без узгодження з автором. За необхідністю або за бажанням автора рукописи у вигляді макету статті повертаються автору для схвалення. 

Відповідальність за порушення авторських прав, достовірність наведених фактів й даних, обґрунтованість зроблених висновків та рекомендацій покладається на автора статті.

ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ

Журнал виходить двічі на рік.

ПОЛІТИКА ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ

Advanced Linguistics є журналом з відкритим доступом. Усі статті безкоштовні для користувачів для доступу, читання, завантаження та друку. Під «відкритим доступом» ми маємо на увазі безкоштовну доступність у мережі Інтернет, що дозволяє будь-яким користувачам читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати чи посилатися на повні тексти статей або використовувати їх для будь-яких інших законних цілей.

Вартість публікації

Вартість публікації становить 650 грн., що передбачає редагування, верстку та один друкований примірник.

Пересилка збірника здійснюється за рахунок авторів.

ПУБЛІКАЦІЙНА ЕТИКА

Етичні зобов'язання авторів

 • Подаючи рукопис до Advanced Linguistics, автори підтверджують, що він не перебуває на розгляді в іншому журналі.
 • Рукопис має бути оригінальним, не опублікованим раніше (частково чи повністю), навіть іншими мовами.
 • Самоцитування прийнятне, коли необхідно повідомити про попередні висновки автора,  але не повинно перевищувати 20%.
 • Авторам слід уникати так званої «публікації салямі», тобто розбиття одного дослідження на кілька частин.
 • Якщо члени редакційної групи чи рецензенти виявлять порушення в дослідженні (підробку даних, маніпуляцю, плагіат, самоплагіат тощо), журнал має право відхилити такий рукопис на будь-якому етапі розгляду. Advanced Linguistics, дотримуючись інструкцій COPE, може також опублікувати відкликання, повідомити про це установу автора та на деякий час відмовитися розглядати майбутню роботу цього автора.

Етичні зобов'язання рецензентів

Метою інституту рецензування наукового журналу Advanced Linguistics є підтримка найвищих етичних стандартів наукових досліджень.

 • Рецензент має відмовитися від рецензування, якщо його кваліфікація та напрям підготовки не відповідають напряму статті;
 • Метою рецензента є об’єктивне оцінювання якості поданої статті та визначення ступеню її відповідності науковим, літературним та етичним стандартам;
 • Для забезпечення права кожного автора на інтелектуальну власність, рецензенту забороняється будь-яке використання отриманих аргументів й висновків автора без дозволу останнього;
 • У разі наявності конфлікту інтересів або професійних чи особистісних зв’язків рецензента з автором, які можуть вплинути на судження рецензента, він має повернути статтю, вказавши на конфлікт інтересів;
 • Звинувачення у плагіаті вимагає від рецензента аргументованого обґрунтування власних зауважень. Будь-яке твердження про наявність плагіату або необ’єктивного цитування має супроводжуватися відповідними посиланнями;
 • У разі наявності у рецензента сумнівів щодо плагіату, авторства чи фальсифікації даних, він в обов’язковому порядку має звернутися до редакційної колегії з вимогою до колективного розгляду авторської статті;
 • Підтримка періодичності видання наукового журналу "Новітня лінгвістика" вимагає від рецензента своєчасного рецензування та поваги до особистості автора статті.

Етичні зобов'язання редакторів

 • Редактори повинні забезпечити конфіденційність процесу рецензування. Жодні деталі рукопису не повинні бути розголошені нікому, крім рецензентів, без дозволу автора.
 • Рецензенти також повинні зберігати конфіденційність щодо процесу експертної рецензії.
 • Редактори повинні попросити рецензентів розкрити будь-які конфлікти інтересів (робота в одній установі, співпраця у публікаціях, особистий конфлікт чи близькі особисті стосунки, фінансові інтереси тощо).
 • Редактори повинні просити авторів додавати цитати до своїх статей лише тоді, коли для цього є серйозне наукове обґрунтування.
 • Редактори можуть просити авторів рекомендувати рецензентів або вимагати, щоб окремі особи не рецензували їхню роботу.
 • Редактори повинні контролювати роботу рецензентів щодо якості та термінів.
 • Редактори не повинні звертатися до рецензентів, які надають неякісні, запізнілі, образливі чи неконструктивні рецензії.

ПОЛІТИКА АРХІВУВАННЯ

Журнал використовує систему LOCKSS для архівного зберігання опублікованих праць у бібліотеках та інформаційних центрах. Сервіс LOCKSS забезпечує довготермінове зберігання повного архіву журналу й, за необхідності, автоматичне відновлення інформації.

Усі статті розміщуються безстроково й безкоштовно у повнотекстовому форматі після затвердження й прийняття до друку на офіційному сайті журналу в розділі Архів. Повнотекстовий доступ до наукових статей журналу також представлено на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.